Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6
Telefon: 220 171 111
Fax: 220 563 167
E-mail: budkova@ftvs.cuni.cz
WWW adresa: www.ftvs.cuni.cz

Den otevřených dveří: 15. ledna 2004 ve 13:00 hod.

Termín pro podání přihlášek ke studiu:
nejpozději 29. února 2004

Řádný termín přijímacích zkoušek:
Talentové z TV - duben, květen 2004
(rozpis bude znám po zaevidování všech přihlášek ke studiu).
Písemné a ústní - od 7. června 2004
(rozpis bude znám po zaevidování všech přihlášek ke studiu).

Náhradní termín přijímacích zkoušek:
Talentové z TV - květen 2004
Písemné a ústní - červenec 2004
(rozpis bude znám po zaevidování všech přihlášek ke studiu).

Administrativní poplatek*: 545 Kč
Banka: Komerční banka, Praha 6
Účet: 85332-011/0100
Konstantní symbol: 179
Variabilní symbol: 100 100

Otevírané programy (obory) v roce 2004/2005

Forma Typ Délka Kód Studijní program Obor
Přijímací zkoušky
PS Bc 3 B5342 Rehabilitace Fyzioterapie (40)
pís.: cizí jazyk (AJ, FJ, NJ), test odborných znalostí (fyzika, biologie, orientační znalosti)
Též v AJ pro cizí státní příslušníky
KS Bc 3 B7401 Tělesná výchova a sport Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (80)
pís.: odborné vědomosti (biologie, orientační znalosti)
tal.: TV (atletika, gym., sport. hry, plavání), na základě talentové zkoušky postupuje 160 uchazečů
Tělesná výchova a sport s trenérskou specializací (45)
(atletika, basketbal, biatlon, gymnastika, kanoistika, plavání, triatlon)
pís.: test všeob. znalostí (filosofie, problematika sportu, fyzika, biologie), test log. myšlení
tal.: atletika, gymnastika, sport. hry, plavání (na základě talentové zkoušky postupuje 90 uchazečů)
PS Mgr navaz. 2 N5342 Rehabilitace Fyzioterapie (10)
pís.: test odborných vědomostí
Též v AJ pro cizí státní příslušníky
KS Mgr navaz. 2 N7401 Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport (16)
pís.: test odborných vědomostí
PS Mgr 4 Management tělesné výchovy a sportu (70)
pís.: test všeobecné znalosti, matematika, cizí jazyk (AJ, FJ, NJ)
pozn.: hodnoceno i maturitní vysvědčení (jeho přepočet na body)
Též v AJ pro cizí státní příslušníky
PS Mgr 4 Tělesná výchova a sport (130)
pís.: test všeobecných znalostí (ekonomie, psychologie, logiky, historie, historie sportu, politologie, filosofie, sociologie, EU) a test logického myšlení.
tal.: TV (postupuje 400 uchazečů)
pozn.: hodnoceno i maturitní vysvědčení (jeho přepočet na body)
Též v AJ pro cizí státní příslušníky
KS Mgr 5 Tělesná výchova a sport (50)
pís.: test všeobecných znalostí (filosofie, problematika sportu, fyzika, biologie) a test logického myšlení
tal.: TV (postupuje 110 uchazečů)
pozn.: hodnoceno i maturitní vysvědčení (jeho přepočet na body)
PS Mgr 4 Vojenská tělovýchova (10)
pís.: test všeobecných znalostí (filosofie, problematika sportu, fyzika, biologie), test logického myšlení
tal.: TV (atletika, gym., sport. hry, plavání), na základě talentové zkoušky postupuje 30 uchazečů
pozn.: hodnoceno i maturitní vysvědčení (jeho přepočet na body)
KS Mgr 5 Vojenská tělovýchova (15)
pís.: test všeobecných znalostí (filosofie, problematika sportu, fyzika, biologie), test logického myšlení
tal.: TV (atletika, gym., sport. hry, plavání), na základě talentové zkoušky postupuje 30 uchazečů
pozn.: hodnoceno i maturitní vysvědčení (jeho přepočet na body)
PS Mgr 5 M7504 Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy v kombinacích:

Tělesná výchova + biologie (16)
pís.: Bi
tal.: TV (atletika, gymnastika, sport. hry, plavání)

Tělesná výchova + chemie (15)
pís.: Ch
tal.: TV (atletika, gymnastika, sport. hry, plavání)

Tělesná výchova + matematika (25)
pís.: M
tal.: TV (atletika, gymnastika, sport. hry, plavání)

Tělesná výchova + psychologie (11)
úst.: Psy
pís.: Psy
tal.: TV (atletika, gymnastika, sport. hry, plavání)

Tělesná výchova + zeměpis (25)
pís.: Ze
tal.: TV (atletika, gymnastika, sport. hry, plavání)

Pozn.: Při přijímací zkoušce je hodnoceno i maturitní vysvědčení, přepočet na body. Do dalšího kola přijímacího řízení postupují všichni uchazeči, kteří splnili podmínku talentové zkoušky

Obecné informace o fakultě

Fakulta tělesné výchovy a sportu připravuje odborníky pro oblast tělesné výchova a sportu, managementu tělesné výchovy a sportu a fyzioterapie. Učební plány se od sebe liší v závislosti na zvolené studijní kombinaci (u učitelského studia) s ohledem na zaměření studentů a plánované vyústění jejich studia.

V akademickém roce 2004/05 se na fakultě otevírá nový bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport s trenérskou specializací. Studium je koncipováno především jako specializační.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přípravné kurzy:
Přihlášky k přípravnému kurzu k talentovým zkouškám přijímá do konce ledna 2004 školící centrum fakulty. Bližší informace lze získat na adrese: marvan@ftvs.cuni.cz nebo na tel. 220 172 191. Další informace lze získat na Dni otevřených dveří.

Přihlášky ke studiu:
Jsou k dispozici na studijním oddělení fakulty v úředních hodinách (denně kromě středy 10-12hod, ve středu 13-15 hod.).

Počet přihlášek ke studiu na více studijních oborů není omezen, ale uchazečům se nedoporučuje podávat si v rámci fakulty více přihlášek pro možné kolize termínů přijímacích zkoušek. Nelze podat přihlášku ke studiu na studijní obor, ve kterém je již uchazeč zapsán jako student. Rovněž nelze podat přihlášku na stejný studijní obor ve dvou formách studia.

Všichni uchazeči o studium všech studijních oborů na FTVS musí v přihlášce doložit potvrzení sportovního (tělovýchovného) lékaře. V případě neplatného potvrzení (v přihlášce není razítko sportovního-tělovýchovného lékaře), fakulta nepřipustí uchazeče k přijímacímu řízení. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od praktického, dorostového či jiného lékaře-specialisty. Uchazeči o studium oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených musí navíc svůj případný zdravotní handicap doložit lékařskou zprávou s diagnózou a kontraindikacemi a tuto zprávu odevzdat spolu s přihláškou. Bez tohoto dokladu nelze zahájit přijímací zkoušku. Vysvědčení ze střední školy v přihlášce ke studiu musí být potvrzeno školou, na které uchazeč středoškolská studia absolvoval. Je možné nahradit přiloženými xerokopiemi všech vysvědčení, která jsou v přihlášce ke studiu předepsána.

Přijímací zkoušku konají všichni uchazeči bez výjimky a nelze ji prominout. Přijímací řízení je na některé studijní obory vícekolové. Talentová zkouška z TV se bude konat koncem dubna nebo počátkem května. Nejlepší uchazeči (podle pořadí výsledku talentové zkoušky) budou pozváni k další části přijímací zkoušky. Jejich počet je uveden viz. informace o přijímacím řízení u jednotlivých stud. oborů.

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky: Podrobná kritéria k hodnocení jsou zveřejněna na úřední desce fakulty.

Ke studiu jsou přijati uchazeči s nejlepším bodovým ziskem v počtu, který je uveden v závorce v tabulce otevíraných programů jako předpokládaný plán přijímaných podle příslušnosti studijního oboru.

Poskytování informací k přijímacímu řízení pro akademický rok 2004/05:

Uchazeči mají možnost získat informaci o způsobu konání a struktuře přijímací zkoušky, požadavcích na znalosti a dovednosti a o přípravných kurzech na:

Bonifikace: Bonifikace se nepřiznává, pokud za ni není považován průměr maturitního vysvědčení přepočtený na body u vybraných studijních oborů.

Uplatnění absolventů

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy v kombinacích

V rámci pětiletého studia se studenti připravují na profesi učitele tělesné výchovy a druhého zvoleného předmětu pro všechny typy škol se zvláštním zaměřením na školy střední. Studenti mají dále možnost rozšiřovat si své pedagogické vzdělání o různé cvičitelské, instruktorské, trenérské a další kvalifikace podle vlastního zájmu.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, absolventi získávají akademický titul magistr. Studium probíhá pouze prezenční formou.

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná výchova a sport s trenérskou specializací

Studium je koncipováno především jako specializační. Absolvent tohoto studijního oboru získává titul „bakalář“ a nejvyšší trenérské vzdělání ve zvolené sportovní specializaci. V souladu s legislativními požadavky je plně připraven na samostatnou odbornou práci v oblasti tělovýchovných služeb a na profesionální uplatnění ve všech úrovních tréninkového procesu v odpovídajícím sportovním odvětví. Je u něho předpoklad vysoké míry adaptability v souladu se soudobými požadavky praxe. V případě zájmu může pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná výchova a sport

Smyslem tohoto studia je připravovat odborníky s širokými možnostmi uplatnění v oblasti tělesné výchovy a sportu. V průběhu studia si studenti volí systémem volitelných a výběrových předmětů směr svého vzdělání.Absolventi získávají po úspěšném složení státních závěrečných zkoušek akademický titul magistr. Studium probíhá prezenční i kombinovanou formou.

Kombinované navazující dvouleté magisterské studium je určeno pro absolventy bakalářských oborů Tělesná výchova a sport z pedagogických fakult v ČR. Uchazečům umožňuje ukončit magisterské studium výše jmenovaného studijního oboru.

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Management tělesné výchovy a sportu

Studium umožní absolventům uplatnění v řídících funkcích organizací a podniků v oblasti tělesné výchovy a sportu. Jde především o okruhy činností ve spolkovém sektoru tělesné výchovy a sportu, v podnikatelském a v komunálním sektoru. Absolventi po úspěšném složení státních závěrečných zkoušek a obhajoby diplomové práce získávají titul magistr. Délka studia je 4 roky. Studium probíhá pouze prezenční formou.

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených

Studium připravuje studenty pro práci se zdravotně postiženými v oblasti tělesné a pracovní výchovy. Kombinované studium umožňuje zvýšení odborné kvalifikace zejména těm, kteří s postiženými již pracují. Dává však možnost univerzitního vzdělání i osobám zdravotně postiženým. Studium trvá 3 roky. Absolventům je přiznán akademický titul bakalář.

Studijní program: Rehabilitace
Studijní obor: Fyzioterapie

Studium fyzioterapie připravuje studenty pro potřeby zdravotnictví v oblasti rehabilitační péče o nemocné a tělesně postižené. Studium probíhá prezenční formou a trvá 3 roky. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Absolventům je přiznáván akademický titul bakalář.

Navazující dvouleté magisterské studium je určeno pro absolventy bakalářského oboru Fyzioterapie.Uchazečům umožňuje ukončit magisterské studium výše jmenovaného studijního oboru.


* § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.