"Bolzanova cena, sponzorovaná Českou spořitelnou, a. s."

IX. ročník

"Bolzanova cena, sponzorovaná Českou spořitelnou, a. s." je soutěží odborných a vědeckých prací vypracovaných studenty UK v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech právních, ekonomických, matematických a společensko-vědních, akreditovaných na UK. Je otevřena všem studentům uvedených studijních oborů.

Slavnostní udělení IX. ročníku této prestižní ceny se uskutečnilo ve čtvrtek dne 19. 12. 2002 v Malé aule Karolina, uděleno bylo letos 14 cen.

Soutěž navazuje na bohatou tradici univerzitních soutěží v oblasti studentské vědecké a odborné činnosti a dosud bylo za I.-VIII. ročník uděleno 83 cen. Udělení cen se osvědčuje diplomem a s cenou je spojena peněžitá odměna.

Soutěžní práce musely být uchazeči zpracovány v průběhu studia a na jeho základě a muselo se jednat o objevné původní práce s tvůrčím obsahem. Při jejich posuzování se hodnotila tato kritéria: originalita myšlenky, novost přínosu pro rozvoj poznání, kvalita provedení práce po stránce obsahové i po stránce formální a metodická vyspělost.

Soutěž slouží podpoře vědecké výchovy a odborné přípravy studentů univerzity a současně posiluje dobré jméno obou institucí. Soutěžní práce posuzuje hodnotící a výběrová komise složená ze zástupců zúčastněných fakult UK a ze zástupce České spořitelny, a. s. Práce jsou posuzovány dle kritérií daných Statutem ceny.

Jediným a výhradním sponzorem je Česká spořitelna, a. s.


Seznam laureátů a oceněných prací

Doktorská práce

Filozofická fakulta
KOLMAN Vojtěch, Mgr. - Logika Gottloba Frega, obor: logika

Magisterské práce

Katolická teologická fakulta
HAVRLANT Jaroslav, Mgr. - Předhusitská zbožnost na Žatecku, obor: teologie
Husitská teologická fakulta
KUČERA Jan, Mgr. - Život a dílo Sigismunda Boušky a jeho vztah k reformnímu katolicismu, obor: husitská teologie - psychosociální vědy
Právnická fakulta
TRYZNA Jan, Mgr. - Právní a ústavní principy v judikatuře Ústavního soudu, obor: právo
Filozofická fakulta
HYNČICA Pavel, Mgr. - Komparace formování a vývoje sociální demokracie v ČR a SR po roce 1989. obor: politologie
JACQUES - PAJEROVÁ Kateřina, Mgr. - Srovnání Palackého výkladů vybraných témat v českém a německém vydání jeho "Českých dějin", obor: překladatelství a tlumočnictví němčina - politologie
POLAKOVIČOVÁ Marta, Mgr. - Staronová synagoga v Praze. Studie k historickému pozadí pražského ritu (minhag Praq) v 16. - 20. století, obor: hebraistika - klínopis
RUBÁŠ Stanislav, Mgr. - Devatero klíčů od jednoho srdce (České překlady Shakespearových sonetů), obor: filologie - translatologie
Matematicko-fyzikální fakulta
KRÁL Daniel, Mgr. - Mixed Hypergraphs, obor: informatika
VYBÍRAL Jan, Mgr. - Optimality of Function Spaces for Boundedness of Integral Operators and Sobolev Embeddings, obor: matematická analýza
Pedagogická fakulta
HÁJKOVÁ Veronika, Mgr. - Děti s Aspergerovým syndromem a matematika, obor: speciální pedagogika - učitelství
KOFRÁNKOVÁ Václava, Mgr. - Druhý život Přemysla Otakara II. (13. - 17. století), obor: dějepis - občanská výchova
ŠILAROVÁ Petra, Mgr. - Paměť na korálky, obor: psychologie - speciální pedagogika
Fakulta sociálních věd
GREGOR Martin, Mgr. - Ekonomická teorie demokracie: Vybrané příspěvky teorie veřejné volby k politologii, obor: politologie
Kontakt:
Václav Hájek, tiskový mluvčí UK v Praze
Telefon: 224 491 248
e-mail: tiskovy.mluvci@cuni.cz

Čtrnáct studentů Univerzity Karlovy získalo Bolzanovu cenu, sponzorovanou Českou spořitelnou, a. s.

PRAHA 19. prosince (ČTK) - Čtrnáct studentů Univerzity Karlovy (UK) nebo jejich zástupci dnes převzali Bolzanovu cenu, sponzorovanou Českou spořitelnou, a. s., kterou škola udílí za odborné a vědecké práce již devět let. Podle prorektorky Jaroslavy Svobodové bylo velmi obtížné vybrat z 24 prací ty nejlepší. "Oceněné práce byly velmi vyrovnané a byly excelentní," řekla ČTK.

Práce doporučovaly fakulty. Jde tedy o studenty, kteří neměli jen výbornou práci, ale byli vynikající i během studia, podotkla Svobodová.

"Ceny si velice vážím a jsem rád, že se mé práci poštěstilo být mezi těmi nejlepšími. Doufám, že se mi podaří navázat na tuto práci během mého dalšího studia a dosáhnu aspoň srovnatelných výsledků," řekl ČTK student matematicko-fyzikální fakulty Daniel Král, jeden z oceněných. Myslí si, že podobné soutěže studenty motivují a povzbuzují do další práce. "Všiml jsem si, že když se nějaké soutěže zúčastní někdo z fakulty, další rok se do ní přihlásí více lidí," podotkl.

Bolzanovu cenu udílí UK svým studentům za jejich práce z oborů právních, ekonomických, matematických a společensko- vědních. Soutěžní práce musejí studenti zpracovat během studia a musejí být objevné a s tvůrčím obsahem. Komise hodnotí originalitu myšlenky, přínos pro rozvoj poznání, obsahovou a formální kvalitu práce a metodickou vyspělost. Cenu letos univerzita udělila již podeváté, v předchozích osmi ročnících získalo cenu 83 studentů.