III-4d Seznam absolventů doktorských studijních programů


Fakulta Titul, jméno, příjmení Název disertační práce
ETF Mgr. Jan Roskovec K počátkům křesťanské soteriologie. Apoštol Pavel, její svědek a interpret
ETF Mgr. Karel Taschner Evangelium království - království nebeské v evangeliu podle Matouše
ETF Mgr. Věra Tydlitátová Symbolika hradeb a bran ve Starém zákoně
HTF Mgr. Pavla Damohorská Šma Jisra_el
HTF Mgr. Martin Chadima Mistr Jan Hus. Jeho pojetí eklesiologie, predestinace, magistera a eucharistie
HTF Mgr. Jiří Janák 105. kapitola Knihy mrtvých v období Nové říše. Staroegyptské pojetí vzkříšení.
HTF Mgr. Patrick Otosio Okechi A Theological View of the Problem of Unemployment and its Effect on the Value of Human Life
HTF Mgr. Stanislav Švarc František Maria Hník - protagonista sociální teologie Církve československé. Počátky sociálně-etického myslení CČS v době první republiky
HTF Mgr. Kamila Veverková Dílo Antona Krombholze a jeho význam pro reformní teologické myšlení v Čechách
PF Mgr. Jana Czigle Obchodní podíly ve společnostech, jejich převoditelnost a exekuce
PF Mgr. Eva Danová Svoboda projevu podle článku 10 Evropské úmluvy o lidských právech
PF Mgr. Richard Gürlich Podnikání zahraničních osob na území České republiky
PF Mgr. Markéta Hálová Právo ES v oblasti bankovnictví a harmonizace českého práva s ním
PF Mgr. Radek Holub Zásady spravedlivého procesu a Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii
PF Mgr. Petr Hoštička Zástavní právo k věcem a zajišťovací převody práv. Srovnání s německou úpravou
PF JUDr. Matěj Hromádka Srovnání služebního poměru s pracovněprávními vztahy
PF Mgr. Lucie Kociánová Nevládní organizace v mezinárodním právu
PF Mgr. Šárka Kondrová Překážky soudního řízení v I. stupni
PF Mgr. Jiří Kozák Příprava retribučních dekretů, jejich soudní realizace a trestně-právní otázky s ní související
PF JUDr. Jan Kudrna Vytváření a rekonstrukce parlamentu v přelomových obdobích dějin Československa a jejich důsledky
PF Mgr. Gabriela Kvíčalová Mezinárodněprávní ochrana dítěte v dokumentech OSN
PF Mgr. Dagmar Lantajová Výhrady k mezinárodním smlouvám
PF Mgr. Lenka Leszay Právní důsledky neprovedení Evropských směrnic
PF Mgr. Petr Mlnařík Pokusy o unifikaci obchodního práva v ČSR 1918 - 1938
PF Mgr. Pavel Musil Formy pomoci zdravotně postiženým
PF Mgr. Zuzana Myšáková Vybrané aktuální otázky nájmu bytu a nebytových prostor
PF Mgr. Isabela Pátá Zajišťovací převod práva
PF Mgr. Petra Pejchalová Státní dozor nad kapitálovým trhem
PF JUDr. PhDr. René Petráš Právní postavení menšin v období první Československé republiky
PF Mgr. Eva Schumacherová Zástavní právo
PF Ing. Marek Starý Ke koncepci právního postavení vyšších stavů v době předbělohorské v Čechách
PF Mgr. Kamila Steinbachová Podílové spoluvlastnictví
PF Mgr. Renáta Svobodová Společnost s ručením omezeným
PF Mgr. Ivo Šlosarčík Mezinárodní zločin genocidia a genocida podle mezinárodního práva
PF Mgr. Roman Švaňhal Ochrana osobnosti v občanském právu
PF Mgr. Jan Urban Ekonomická a právní problematika finančního trhu
PF Mgr. Lucie Vlková Voňková Postavení nejvyšších kontrolních institucí v evropských zemích a jejich úloha v zemích střední a východní Evropy v procesu začleňování do Evropské unie
PF Mgr. Markéta Whelanová Aproximace českého práva s právem ES
1.LF MUDr. Monika Arenbergerová CD95/Fas-signaling in human melanoma cells
1.LF RNDr. Petr Bob Psychobiology of Dissociation and Relationshipbetween Epilepsy and Mentd Illness
1.LF Mgr. Hana Engstová Studium mitochondriálních membránových přenašečů
1.LF Mgr. Vlada Filimonenko Funkční organizace nukleoskeletu
1.LF Mgr. Beata Fuchsová Jaderná DNA helikáza II - nový komponent PML tělísek
1.LF Ing. Petr Hanzlíček Electronic Health Documentation
1.LF MUDr. Blanka Hejduková On objective analysis of movement in Parkinsons disease
1.LF MUDr. Zuzana Hlubocká Markery endoteliální dysfunkce u arteriální hypertenze a jejich ovlivnění
1.LF MUDr. Michal Holub Současné experimentální a klinické pohledy na některé aspekty dysregulace imunitní odpovědi u sepse
1.LF MUDr. Jan Janota Systémová zánětová odpověď a rozvoj multiorgánové dysfunkce u novorozence
1.LF Mgr. Kateřina Jedličková Patofyziologie erytroidní diferenciace
1.LF MUDr. Jan Jiskra Vztah autoimunitních tyreoidálních chorob ke karcinomu prsu a některým vybraným celkovým chorobám
1.LF MUDr. Hana Kalistová Markery aktivity roztroušené sklerózy mozkomíšní v mozkomíšním moku a v periferní krvi
1.LF MUDr. Marta Kalousová Produkty pokročilé glykace a produkty pokročilé oxidace proteinů a jejich klinický význam
1.LF MUDr. Jarmila Křížová Změny sérových koncentrací leptinu u vybraných malnutričních stavů
1.LF MUDr. Petr Kozler Manipulace hematoencefalickou bariérou a edém mozku u laboratorního potkana
1.LF Mgr. Alla Lyfenko THE ROLE OF VANILLOID RECEPTOR (VR 1) IN CELLULAR MECHANISMS OF NOCICEPTION
1.LF MUDr. Radek Malík Dipeptidy Peptidase IV-Activity and/or Structure Homologues in Transformed Neuroectodermal Cells
1.LF Mgr. Karel Martínek Výskyt, diagnostika a charakterizace tasemnice Echinococcus multilocularis
1.LF MUDr. Martin Matoulek Dehydroepiandrosteron a syndrom inzulínové rezistence
1.LF RNDr. Anna Mikulecká Two animal models of nonconvulsive status epilepticus: Behavioural study
1.LF MUDr. Mikuláš Mlček Modelování elektromechanických vlastností myokardu
1.LF MUDr. Jan Novotný Detekce mutací onkogenu K-ras u benigních i maligních onemocnění slinivky břišní
1.LF Mgr. Fidel Chijoke Nwabueze-Ogbo CORTICAL CONTROL OF THE SIGNAL PROCESSING IN THE AUDITORY SYSTEM IN THE RAT: HISTOCHEMICAL, ELEKTROPHYSIOLOGICAL, AND BEHAVIORAL STUDY
1.LF MUDr. Tomáš Olejár Vliv ionizujícího záření na produkci mRNA TGF-ß1 a mRNA receptorů aktivovatelných proteinázami
1.LF Ing. Jana Oliveriusová Molecular biology and biochemistry of cystathionine beta-synthase
1.LF MUDr. Magdalena Plašilová Cytokine and immune traces in myelodysplastic syndromes: trail and T-cell receptor repertoire analysis
1.LF MUDr. Michal Pohanka Význam dehydroepiandrosteronu a jeho metabolitů v semenné plazmě pro mužské sexuální funkce a reprodukci
1.LF MUDr. Jiří Pomyje Angiogenní potenciál CD34+ nezralých buněk u myší a člověka
1.LF MUDr. Martin Prázný Některé imunologické aspekty u diabetes mellitus 1. typu a přidružených autoimunit
1.LF MUDr. Oskar Pšenák Regeneration of heamatopoietic tissues in mice after myelosuppression
1.LF MUDr. Jana Reiterová DNA diagnostika a klinický průběh polycystické choroby ledvin autozomálně dominantního typu
1.LF MUDr. Ing. Daniel Smutek Počítačová analýza ultrasonogramů difúzních procesů ve štítné žláze
1.LF MUDr. Petra Střeštíková Selektivní imunosupresivní látky a jejich vliv na expresi indukovatelné formy syntázy oxidu dusnatého za patologických stavů
1.LF MUDr. Viktor Szeder DEVELOPMENT OF MECHANORECEPTORS
1.LF MUDr. Pavel Tolar Lyn kinase in mast cell signaling
1.LF MUDr. Manuela Vaněčková Monitorace roztroušené sklerózy mozkomíšní pomocí magnetické rezonance se zaměřením na volumetrii ložisek (tzv. lesion load) a proměřování atrofie
1.LF MUDr. Kateřina Zajíčková Polymorfizmy kandidátních genů v patofyziologii postmenopauzální osteoporózy
2.LF MUDr. Jana Bíbová Vliv chronické hypoxie na plicní cévní řečiště
2.LF MUDr. Martin Chada Úloha inhibinů A a B ve vývoji a v regulaci reprodukční hypotalamo-hypofýzo-gonadální osy v dětství a pubertě
2.LF MUDr. Hana Koryntová Samostatné následné výboje vyvolávané rytmickou stimulací sensorimotorické kůry u dospělých potkanů a jejich ovlivnění konvulzívními látkami
2.LF MUDr. Ondřej Krejčí Genetické faktory ovlivňující průběh a výsledek allogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby u dětských pacientů s vysoce risikovou akutní lymfoblastickou leukemií
2.LF Mgr. Jozef Madžo Sledovanie leukemického klonu u detí s akútnou lymfoblastickou leukémiou - od intrauteriného povodu k reziduálnej chorobe
2.LF Mgr. Marcela Mrhalová Zvýšená exprese proteinů jako důsledek genetických změn u vybraných skupin maligních nádorů
2.LF Ing. Daniel Sánchez Výskyt a charakterizace autoprotilátek proti enterocytárním antigenům a kalretikulinu u celiakie a dalších autoimunitních onemocnění
2.LF MUDr. Ondrej Szárszoi Mechanizmy zvýšené ischemické odolnosti myokardu po adaptaci na chronickou hypoxii
2.LF MUDr. Alexandra Šišková Oxidační poškození sítnice a oční čočky vyvolané změnami koncentrace kyslíku
2.LF MUDr. Radek Špíšek Využití dendritických buněk v imunoterapii nádorových onemocnění
2.LF MUDr. Marie Vaňková Úloha alveolárních makrofágů při vzniku hypoxické plicní hypertenze
2.LF MVDr. Olga Vajnerová Neuronální mechanismy motorického učení a generování nervového výstupu pro rytmickou motorickou aktivitu u potkana
3.LF MD. Tsevegjav Altannavch ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN ATHEROGENESIS: THE ROLE OF INFECTIOUS AND METABOLIC FACTORS
3.LF MUDr. František Bednář Akutní koronární syndromy. Reperfuzní léčba infarktu myokardu. Studie PRAGUE-1
3.LF MUDr. Daniela Čiháková Autoimunitní polyglandulární syndrom typu 1
3.LF MUDr. Rashed Abdul Djaborkhel Regulation of cell cycle in malignant B lymphocytes
3.LF MUDr. Tomáš Hájek Vybrané etiologické faktory psychických poruch
3.LF MUDr. Tomáš Jirásek Diferenciační a proliferační markery gastrointestinálních karcinoidů - diagnostický význam a vzájemné vztahy
3.LF MUDr. Magdalena Matějková-Běhanová Latentní autoimunitní diabetes dospělých (LADA) a onemocnění štítné žlázy
3.LF MVDr. Oto Melter Průkaz a molekulární charakterizace kmenů meticilin resistentních Staphylococcus aureus a Bartonella henselae v ČR
3.LF RNDr. Alexandr Nemec Diverze kmenů rodu Acinetobacter izolovaných z člověka
3.LF MUDr. Jitka Patočková Orgánové poškození oxidativním stresem při akutní hypoglykemii navozené inzulínem a jeho experimentální terapie/prevence
3.LF MUDr. Štěpánka Průhová Diabetes MODY v České republice; molekulárně genetická studie a vztah genotyp - fenotyp
3.LF Ing. Janette Šereš INTERACTION OF ENDOCRINE AND IMMUNE SYSTEMS DURING ADJUVANT ARTHRITIS-EFECT OF STRESS
3.LF MUDr. Vladimír Štich Úloha ALFA2 adrenergních receptorů v mobilisaci tuků při tělesné zátěži u obesních jedinců
3.LF Ing. Daniel Tvrdík Effect of TGFbeta 1 on the expression and phosphorylation of key regulators of the cell cycle in malignant B cells
3.LF MUDr. Martin Votava Behaviorální analýza některých aspektů závislosti na benzodiazepinech a opioidech
LFP MUDr. Karin Buňatová Problematika pneumokonióz. Analýza rizikových pracovišť, diagnostika, komplikace, závěry pro praxi
LFP MUDr. Jindřich Fínek Klinický význam sledování nádorových markerů u karcinomu prsu - biologická aktivita nádorového onemocnění
LFP MUDr. Vilém Kuntscher Dárce s nebijícím srdcem - nový zdroj orgánů pro transplantaci ledvin. Ischemicko-reperfuzní syndrom transplantované ledviny - možnosti jeho ovlivnění aplikací antioxidačních látek
LFP MUDr. Jiří Matějka Nestability torakolumbální páteře
LFP MUDr. Josef Sýkora Problematika Helicobacter pylori a Helicobacter heilmannii v dětském věku a nové možnosti neinvazivní diagnostiky infekce Helicobacter pyroli v klinické praxi
LFP Mgr. MUDr. Igor Ulč Farmakoekonomika - ekonomické aspekty systému a organizace zdravotní péče
LFHK RNDr. Ctirad Andrýs Příspěvek k diagnostickému využití vybraných solubilních forem adhezních molekul
LFHK MUDr. Alice Beranová Využití měření otoakustických emisí ve vyšetřování sluchu u osob pracujících v riziku hluku
LFHK Ing. Josef Bukač Exponential Regression
LFHK MUDr. Eva Burešová Možnosti imunoterapie u nemocných s maligním melanomem. Naše zkušenosti s léčbou interferonem alfa
LFHK MUDr. Pavel Červinka Cévní remodelace po implantaci beta-radioaktivních (55 Co) stentů s vysokou aktivitou, sledovaná a hodnocená intravaskulárním ultrazvukem
LFHK MUDr. Lisa Catherine Bytton Díaz Vliv transparence nitrooční čočky na rozlišovací schopnost oka
LFHK MUDr. Pavel Dostál Alveolární recruitment ve strategii ventilační podpory u nemocných s plicní dysfunkcí
LFHK MUDr. Abdulhafiz Al Farzai Viskomateriály v přední komoře oka. Hyaluronát sodný v oční mikrochirurgii
LFHK MUDr. Iveta Havlíková Analýza povrchu rohovky
LFHK MUDr. Lenka Hodačová K veřejnému zdraví na přelomu 20. a 21.století v kontextu trvale udržitelného života
LFHK MUDr. Vendelín Chovanec Faktory ovlivňující průchodnost transjugulární intrahepatální portosystémové spojky (TIPS)
LFHK Samer Kasabah, D.D.S Maxillary Sinus Grafting
LFHK MUDr. Michal Konštacký Chronická infekce a ischemická choroba srdeční. Možný podíl infekce Helicobacter pylori v etiopatogenezi ischemické choroby srdeční u mužů
LFHK MUDr. Dagmar Krajíčková Intervenční výkony na centrálním žilním řečišti u dialyzovaných nemocných
LFHK Mgr. Iva Krulichová Interaktivní výukové programy pro výuku pravděpodobnosti a statistiky na lékařských fakultách
LFHK MUDr. Pavel Kunc Polyneuropatie a myopatie kritického stavu
LFHK MUDr. Věra Lorencová Hodnocení výsledků refrakčních operací
LFHK MUDr. Vladimíra Mužáková Dynamika vývoje antioxidační rovnováhy během akutní fáze infarktu myokardu
LFHK MUDr. David Neumann Motilita trávicího traktu u dětí
LFHK MUDr. Jan Nožička Patomorfologie transjugulární intrahepatické portokavální spojky (TIPS)
LFHK MUDr. Jaroslav Pantoflíček Možnosti chirurgické léčby jaterních metastáz kolorektálního původu
LFHK PharmDr. Jiří Pastera K fenotypizacím a individuální vnímavosti vůči účinkům xenobiotik
LFHK MUDr. Miroslav Podhola Využití minirentgenu v patologii se zvláštním zřetelem ke kombinovanému rentgenologickému a mikroskopickému vyšetření excizí nehmatných lézí prsu s mikrokalcifikacemi
LFHK MUDr. Antonín Pohlídal Studie významu vhodných markerů metabolismu kostní tkáně v diagnostice a farmakoterapii osteoporózy
LFHK MUDr. Jan Raupach Endovaskulární léčba aneuryzmat aorty: vyšetřovací metody, analýza výsledků
LFHK MUDr. Brigita Slováčková Morální kompetence a morální postoje u studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
LFHK MUDr. Hana Urminská Barevně kódovaná dopplerovská ultrasonografie s použitím echokontrastní látky u lézí prsu
FaF RNDr. Bedřich Friedecký Mezilaboratorní porovnání zkoušek jako nástroj racionálního přístupu k diagnostice patobiochemických procesů
FaF Mgr. Gabriela Gilíková Využití kolonové chromatografie pro stanovení vybraných léčiv a jejich metabolitů v tělních tekutinách
FaF Mgr. Andrea Gojová Morfologický obraz modelového poškození kardiovaskulárního systému - ateroskleróza
FaF Mgr. Ivona Klimtová Účinky chelátorů železa ze skupiny isonikotinoyl hydrazonu na biochemické a hematologické parametry a ovlivnění chronické antracyklinové toxicity u králíků
FaF Ing. Jan Kočí Antimykobakteriálně aktivní látky ze skupiny benzazolů a dalších pětičlenných heterocyklů
FaF Mgr. Radim Král Stereochemické aspekty metabolismu flobufenu
FaF Mgr. Zlatuše Legnerová Využití sekvenční injekční analýzy pro stanovení farmaceuticky významných látek
FaF Mgr. Petr Nachtigal Experimentální navození patologických změn v kardiovaskulárním systému - morfometrické metody
FaF Mgr. Kateřina Nováková Farmakokinetika vybraných radiodiagnostik a potenciálních nosičů léčiv u potkanů s experimentálním zánětem
FaF Ing. Milan Peřina Antimykobakteriální N-benzylsalicylamidy a jim odpovídající 3-benzyl-2H-1, 3-benzoaxin-2, 4(3H)-diony
FaF Mgr. Petra Skopalová Hodnocení antifungální aktivity in vitro derivátů benzylsalicylamidu a inkrustoporinu mikrodiluční bujónovou metodou
FaF Mgr. Radek Sladkovský Využití HPLC v analýze přírodních látek
FaF RNDr. Dagmar Solichová Klinické využití metody HPLC pro stanovení liposolubilních vitaminů a neopterinu
FaF Ing. Jaroslava Vávrová Antioxidační vitamíny A, E a C u pacientů s dyslipoproteinémií
FaF Mgr. Kateřina Vávrová Modification of the skin barrier properties; permeation enhancers and the stratum corneum repair
FF Mgr. Vladimír Ando Klasická čínská medicína. Základy teorie
FF Mgr. Marie Bahenská Možnosti vzdělání a uplatnění žen v Praze ve druhé polovině 19. století
FF PhDr. Ilona Balkó Tempo artikulace a tempo řeči v různých řečových úlohách
FF Ing. Pavla Bednářová Ekonomické aspekty zapojení české ekonomiky do procesu evropské měnové integrace
FF Mgr. Vladimír Beránek Hospdářskosociální poměry komorních velkostatků na středním Labi v letech 1547 - 1630
FF Mgr. Olga Brandtová Podoby folklorismu v literatuře 19.století
FF Mgr. María Jesús Sanz Cantera Anális teórico-práctico del artículo espanol noc especial referencia a la lengua checa
FF Mgr. Kateřina Čapková Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách za první republiky
FF PhDr. Monika Dobíášová K souvislostem společných činností v rodině a sociálních dovedností v rané dospělosti
FF Mgr. David Eben Die Offiziumsantiphonen der Adventszeit
FF Mgr. Soňa Enenkelová Policejní vyjednávání jako zvláštní forma komunikace
FF Mgr. Annemarie Enneper Die Darstellung des adeligen Denkens und Handelns der lezten Rosenberger in der neulateinischen Dichtung
FF Mgr. Karolína Fabelová Les relations artistiques entre Prague et Paris 1889-1910, la critique d'art et la recherche de la modernité
FF Mgr. Lenka Fárová Valence finských sloves
FF Mgr. Sylva Fischerová Mohou Múzy lhát? Múzy v prooímiu Hésiodovy Theogonie
FF Mgr. Jan Frei Nové pohledy na hudební kulturu doby husitské
FF Mgr. Tomáš Fürstenzeller Předmětné myšlení a jeho hranice v básnickém díle Johna Donna
FF Mgr. Radomíra Gilarová Interpersonální vlastnosti manažerů a sociálněpsychologické aspekry manažerské práce
FF Ing. Aleš Havlíček Problém idejí v Platónově dialogu Euthyfrón
FF Mg. Dalibor Hejna Člověk, pohyb a svět v Patočkově filosofii
FF Mgr. Petr Hlaváček Františkánská observace v českých zemích na přelomu středověku a novověku
FF Mgr. Branislav Hunčík Osobní identita jako vztažná soustava poznání
FF Ing. Helena Jáčová Postavení a význam finanční analýzy v rozhodování podniku v podmínkách tržní ekonomiky
FF Mgr. Francisco André Joao Psychologické studium následků občanské války v Angole
FF Mgr. Lenka Jungmannová Interpretace času a prostoru v dramatu
FF Mgr.Ing. Zdeněk Kazlepka Palma il Giovane: Quadermo di disegni Kresba mezi disegno a colorito
FF Mgr. Pavel Kolář Geschichtswissenschaft an der deutschen Universität in Prag 1882-1938 im mitteleuropäischen Vergleich
FF Mgr. Dana Kubečková Komunikace v sociokulturním klimatu pracovní skupiny
FF Mgr. Giuseppe Maiello Vampyrismus v multikulturní perspektivě
FF Mgr. Tomáš Marvan Meze pojmového relativismu
FF Mgr. Jakub Maršálek Sociální analýza pohřebišť pozdního neolitu (cca 3000-2000 l.př.n.) na území provincie Shandong
FF PhDr. Hana Mášová Nemocnice ve zdravotní a sociální péči první Československé republiky
FF Mgr.Ing. Petr Montag Assessment centre jako komplexní metoda pro hodnocení a výcvik personálu
FF PhDr. Monika Morgensternová Mezikulturní aspekt personální psychologie
FF Karel Novotný Natürliche Welt und Geschichte. Zu zwei Hauptthemen der Philosophie Jan Patočkas
FF Mgr. Martina Pachmanová Genderová politika českého moderního umění
FF Mgr. Marcela Pánková Česká společnost a Argentina v období od poloviny 19.století do druhé světové války
FF Mgr. Kateřina Pietrasová Umění ve městě. České umění ve veřejném prostoru od 60. let do současnosti na pozadí soudobé kritiky
FF Mgr. Petr Potůček Argumentace ab humanitate v Ciceronových soudních řečech
FF Mgr. Silvia Procházková Milan Hodža a hospodářsko-politické koncepce organizace střední Evropy za druhé světové války
FF Mgr. Michael Půček Výzkum systémového uspořádání druhů závislosti v němčině
FF Mgr. Michal Pullmann Revoluce a utváření nového: Vídeň, Praha a Berlin kolem r. 1918
FF Mgr. Lucie Pultrová Otázky latinského vokalismu. Problematičnost tzv. latinské přehlásky
FF Ing. Lenka Sojková Priority cílené stimulace růstu a restrukturalizace ekonomiky ČR
FF Mgr. Pavla Stuchlá Prachatický vikariát 1676-1750. Vybrané otázky církevní správy
FF Mgr. Milan Svoboda Redernové a jejich svět
FF Mgr. Hana Šedinová Drahokamy v latinských bohemikálních rukopisech a v umění středověkých Čech: Symbolika drahokamů v kapli sv.Václava
FF Mgr. Miloš Ševčík Umění jako odkaz na realitu času (v myšlení Henriho Bergsona a Emmanuela Lévinase)
FF Mgr. Lenka Šilerová Komunikace o sexualitě v rodině
FF Mgr. Robert Šimůnek Správní systém a služebná klientela šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách: Rožmberská doména 1418 - 1472
FF Mgr. Jaromír Škopec Obraz osobnosti pachatelů násilné trestné činnosti v jejich písmu
FF PhDr. Petr Šlechta Effects of stimulus affectivity and concreteness on elektrodermal and verbal responses in word association test
FF Mgr. Petr Štěpánek Habsburská vyslanectva v Osmanské říši v letech 1606-1665
FF Mgr. Kateřina Thorová Od časné diagnózy k účinné pomoci, diagnostika poruch autistického spektra: pilotní studie k vytvoření screeningového testu
FF Mgr. Daniela Todorova Procesy akulturace na Balkáně v období od konce XIV. století do konce XVII. století
FF Mgr. Lukáš Valeš Proces politické změny 1989-1990 v Klatovech
FF Mgr. Eva Veselá "Ostrovy řádu v moři popela." Teorie chaosu a literární dílo Lawrence Durrella, Toma Stopparda, J.L. Borgese a Itala Calvina
FF Mgr. Ludmila Volná The Representations of India in Contemporary Indian Anglophone Fiction
FF Mgr. Michaela Wallisová Sídelní struktura na území Nového Města pražského a její poměry ve 12.-14. století
PřF Adel Attia Electrochemical Characterisation of Some Nanocrystalline Titania Materials for Lithium Batteries
PřF Mgr. Cyril Bařinka Glutamate Carboxypeptidase II (heterologous overexpression and biochemical characterization)
PřF Mgr. Hynek Bartoš Tělo a duše. Studie k počátkům antického myšlení o lidské přirozenosti
PřF Mgr. Pavel Belanský Diverzita prostředí reprodukčních ploch obojživelníků a jejich společenstev v povodí Oravy
PřF Mgr. Luboš Beran Vodní měkkýši ČR - rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam
PřF Mgr. Alois Bilavčík Fyziologické aspekty odolnosti ovocných dřevin k nízkým teplotám a jejich kryoprezervace
PřF Mgr. Klára Bobková Pritnádorové účinky acyklických nukleosidfosfonátů
PřF Mgr. Lucie Bořek-Dohalská Studium cytochromů P450 a jejich participace na oxidaci protinádorového léčiva elipticinu
PřF RNDr. Lenka Bouřová Fyziologické regulace trimerních G proteinů
PřF Mgr. Tomáš Brdička Transmembránové adaptorové proteiny membránových mikrodomén
PřF Mgr. Naděžda Brdičková Membránové mikrodomény bohaté na sfingolipidy a cholesterol, jejich struktura a funkce v receptorové signalizaci leukocytů
PřF Mgr. Hana Bruchová Sledování genové exprese u leukemií pomocí biočipových metod
PřF Mgr. Zdeňka Chocholoušková Změny ve flóře a vegetaci Plzně v období 25 let
PřF Mgr. Vít Chudoba Fosforečnany a seleničitany vybraných dusíkatých bází
PřF Mgr. Iveta Chvátalová Zoogeograficko-ekologická analýza arachnofauny Velké kotliny
PřF Mgr. Michaela Collinsová Combining affinity chromatography and combinatorial chemistry for the discovery of new protein targets for phospinic pseudopeptides
PřF RNDr. Lenka Drábková Phylogeny and evolution of Juncaceae with special emphasis on Lazula DC and Juncus L
PřF Mgr. Zbyněk Engel Vývoj pleistocénního zalednění české části Krkonoš
PřF Mgr. Tomáš Hájek Indukce proteinů v rostlinných mitochondriích za tepelného stresu
PřF Mgr. Josef Halda Taxonomická studie vápencových endolitických zástupců rodu Verrucaria (Ascomycotina, Verrucariales) s poklicovitým, paprsčitě se rozevírajícím involucrelem
PřF RNDr. Jan Havlík Vliv míchání na odvodnitelnost vznikajících vodárenských kalů a na filtraci suspenzí
PřF RNDr. Lucie Hejnová Lokalizace receptorů spřažených s trimerními G-proteiny v plazmatické membráně a jejich dlouhodobá regulace v organismu za různých fyziologických podmínek
PřF RNDr. Jan Hovorka Využití multielementární a izotopické analýzy pro odhad zdrojů atmosférických aerosolů
PřF MUDr. Roman Žák Proteasome involvement in rAAV-2 and rAAV-5 transduction of polarized airway epithelia in vitro and in vivo
PřF Mgr. Hana Jandíková Izotopové studium biochemických cyklů síry a dusíku v lesních ekosystémech
PřF Mgr. Dana Jelínková Vliv fotoperiody a denního režimu na cirkadiální systém savců, zejména člověka
PřF Mgr. Zdeněk Kabátek Separace fragmentů DNA kapilární elektroforézou
PřF Mgr. Ing. Martin Kalbáč Interakce fosfonových kyselin s povrchem oxidu titaničitého
PřF Mgr. Marie Kalbáčová Effects of Bcl-2 Expression by Vaccinia Virus on Cell Metabolism and Apoptosis
PřF Mgr. Renata Klufová Cestovní ruch Třeboňska
PřF Mgr. Jan Kolář Effects of melatonin on circadian rhythms and photoperiodism in higher plants
PřF Mgr. Kateřina Kopecká Lineární polymery jako separační média v elektromigračních metodách
PřF RNDr. Marek Kovář TARGETED HPMA COPOLYMER-BOUND DOXORUBICIN CONJUGATES
PřF MUDr. Laura Krekulová Molekulární epidemiologie hepatotropních virů .Epidemiologické a genetické aspekty chronických infekcí
PřF Ing. Pavel Krist Preparation of novel glycoconjugates for NK-cell activation
PřF Mgr. Jakub Kronovetr Fish egg choriolytic aminopeptidase and foot-and-mouth disease virus leader proteinase: Purification, characterisation and the study of the mode of catalysis
PřF Mgr. Jiří Laurin Effects of Relative Sea Level Fluctuations and Other Controls in Linked Nearshore and Hemipelagic Depositional Setttings: example from the Bohemian Cretaceous Basin and the U.S. Western Interior
PřF Mgr. Ondrej Lexa Numerical approaches in structural and microstructural analyses
PřF Mgr. Pavla Maňásková Proteiny kančí semenné plasmy: studium jejich vlastností a funkce
PřF Ing. Karel Mach Anomální stavba hlavní hnědouhelné sloje v prostoru miocenní bílinské delty a její geneze
PřF Mgr.Mgr. Taťána Majerová Overcoming drug resistance to HIV proteinase inhibitors
PřF Mgr. Petra Mannová Úloha minoritních strukturních proteinů; Studium časné fáze infekce
PřF Mgr. Miroslav Marada Dopravní hierarchie středisek Česka: vztah k organizaci osídlení
PřF Ing.Andrea Pamela Maldonado San Martin Study of the Genetic Diversity and Phylogenetic Position of Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae)
PřF RNDr. Václav Martínek Studium mechanismu působení karcinogenního azobarviva Sudanu I (1-fenylazo-2-naftolu)
PřF Mgr. Milada Matoušková Ekohydrologický monitoring jako podklad pro revitalizaci vodních toků - modelová studie Rakovnického potoka
PřF Mgr. Martin Michl Interfacial Ag colloid - adsorbate films: The mechanism of formation and application to SERS spectroscopy of hydrophobic adsorbates
PřF Mgr. Libor Mikeš Lectins of the cercariae of Diplostomum pseudospathaceum and Trichobilharzia szidati
PřF RNDr. Markéta Mikšanová Studie molekulárního mechanismu karcinogenity o-nitroanisolu a o-anisidinu
PřF Mgr. Pavel Munclinger Hybridní zóna Mus musculus/domesticus z pohledu etologie a evoluční biologie
PřF Mgr. Karel Nesměrák Elektrochemická oxidace sirných a dusíkatých farmaceuticky aktivních látek v nevodném prostředí
PřF Mgr. Jiří Neustupa Studies on taxonomy of the aero-terrestrial algae
PřF Mgr. Petra Novotná An application of chemical methods on the study of art objects
PřF RNDr. David Novotný Ekologie mikroskopických hub dubů, se zřetelem na kořenové endofyty a ophiostomatální houby
PřF Mgr. Pavel Němec Smyslové adaptace vybraných mikroftalmických savců
PřF Mgr. Andrea Palyzová, roz. Johnová Charakterizace růstu a produkce pyoverdinů v kulturách Fur-mutantů kmene Pseudomonas aeruginosa PAO1 v míchaném bioreaktoru
PřF Ing. Martina Pásková Změny geografického prostředí vyvolané rozvojem cestovního ruchu ve světle kriticko-realistické metodologie
PřF Mgr. Jiří Pavlíček Vazebné vlastnosti lektinových receptorů C - typu
PřF Mgr. Ing. Dagmar Pavlištová Receptorové molekuly a membránové mikrodomény leukocytů
PřF Mgr. Hana Pelouchová Elektrochemické vlastnosti TiO2 - anatasové elektrody
PřF Mgr. Martin Pivokonský Vliv intenzity a doby míchání na morfologické vlastnosti agregátů tvořených při úpravě vody
PřF Mgr. Dušan Pleštil Pojetí živé přírody v přírodovědných spisech Johanna Wolfganga Goetha
PřF Mgr. Romana Prausová Vývoj travinobylinných ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy)
PřF RNDr. Jakub Prokop Tertiary insects from the Krušné hory piedmont basins and volcanic areas of the České středohoří Mts. (Czech Republic)
PřF Mgr. Tomáš Reschel Polyelektrolytové komplexy DNA se syntetickými polymery jako vektory pro dopravu genů in vivo
PřF RNDr. Michal Skružný Transkripční koregulátory SNW/SKIP. Funkční analýza vybraných zástupců nižších modelových eukaryot
PřF Mgr. Michal Střižík Využití laserové spektroskopie při studiu atmosferického znečištění
PřF Ing. Kvido Stříšovský Structure - activity relationships in aspartic peptidases - biochemical and structural characterization of selected conserved sequence elements in retropepsins
PřF Mgr. Pavel Suchan Metabolismus železa a buněk trichomonád
PřF Mgr. Radka Sudová, roz. Malcová Interakce arbuskulární mykorhizní symbiózy a těžkých kovů - manganu a olova
PřF MUDr. Zdeněk Šmerhovský Chromozómové aberace stanovené konvenční cytogenetickou analýzou v periferních lymfocytech a riziko zhoubných novotvarů
PřF Mgr. Jan Šobotník Morphological and functional aspects of exocrine organs in termite family Rhinotermitidae
PřF Mgr. Pavel Špaček Možnosti použití georadaru při průzkumu silničních komunikací městských intravilánů
PřF Mgr. Hana Španielová Úloha proteinu Ying-Yang 1 v životním cyklu myšího polyomaviru
PřF Mgr. Richard Štorc Ophiuroidea v české a tuniské svrchní křídě
PřF Mgr. Miroslav Šulc Metabolismus karcinogenních N-nitrosaminů isoenzymy CYP v modelových organismech (rostlina, bezobratlí a obratlovec)
PřF Mgr. Klára Tichá Integrita kolonií Leptothorax crassipinus (Hymenoptera: Formacidae)
PřF Mgr. Iva Tišlerová NMR studie lupanových a oleananových triterpenoidů
PřF Mgr. Kateřina Trejbalová Regulace exprese integrovaných retrovirů: I. Úloha 3_ netranslatované oblasti kuřecího protoonkogenu c-src transdukované retrovirem PR2257. II. Provirová zátěž a exprese ptačích leukózních virů podskupiny C dlouhodobě perzistujících v heterologním kachním
PřF Mgr. Petr Tůma Bezkontaktní vodivostní detektor pro kapilární elektroforézu
PřF Mgr. Filip Uhlík A Monte Carlo Study of Micelles of Block Copolymers
PřF Mgr. Jaroslav Vávra Mikroregionální diferenciace okresu Semily: geografické, administrativní a mentální hodnocení
PřF Mgr. Karel Záhrubský Možnosti využití izotopů uhlíku 14C a 13C v hydrogeologii Českého krasu
PřF Mgr. Lukáš Zemánek Vývoj, stav a perspektivy českého venkova (nejen) z hlediska lokální kultury
MFF Ing. Nikolay Artemiev Study of Diffractive-Refractive X-ray Optics
MFF Mgr. Miroslav Bárta Theory and interpretation of solar decimetric radio bursts
MFF MUDr. Otto Bernard Formální analýza koncepcí
MFF Mgr. Jana Bielčíková, roz. Slívová Azimuthal Correlations of High-pT Pions in 158 AGeV/c Pb-Au Collisions Measured by the CERES/NA45 Experiment
MFF Mgr. Petra Bílková Studium povrchů polymerních struktur modifikovaných v nízkoteplotním plazmatu
MFF Mgr. Ilona Bláhová Experimentální studium akustických vlastností houslí
MFF Mgr. Robert Černý Some examples from the Calculus of Variations
MFF Mgr. Martin Čížek Matematická analýza komponent rizika v pojištění osob
MFF Ing. Mgr. Petr Dobiáš Stability in Stochastic Programming with Applications to Risk Management
MFF Mgr. Petr Dostál Integrální reprezentace v konvexní a stochastické analýze
MFF Mgr. Petr Fojtík New Photoelectric and Structural Properties of Non-Crystalline Forms of Silicon. Photon Emission Induced by STM Tip
MFF Mgr. Petr Franěk Some Problems of Recursive Methods in Time Series Analysis
MFF Mgr. Vladimír Glasnák Sparse sets and reducibilities with nonpolynomial bound
MFF Mgr. Vít Gregor Plastic Deformation - Model of PSB Dislocation Structure
MFF Mgr. Jaroslav Hamrle Détermination du profil de l' aimantation en profondeur dans les structures multicouches magnétiques par magnéto-optique
MFF Mgr. Jaroslav Hanuš Propriétés d' association d'une nouvelle classe d'oligonucléotides modifiés, utilisables en stratégie antisens, avec leur polynucleotide naturel complémentaire
MFF Mgr. Martin Hanuš Optimalization in Central Bank_s Foreign Reserve Management
MFF Mgr. Vojtěch Havlíček Colour Texture Modelling
MFF Mgr. Stanislav Hencl Real Analysis Methods in Function Spaces
MFF Mgr. Aleš Holoubek Monitoring of transport processes in reconstituted yeast plasma membrane vesicles by fluorescent probes
MFF RNDr. Karel Houfek Cross Sections and Rate Constants of Resonant Low-Energy Electron-Molecule Collisions
MFF RNDr. Jitka Houfková, roz. Horáčková Hypertextová a multimediální podpora fyzikálního vzdělávání - FyzWeb
MFF Mgr. Tomáš Hrnčíř Studium morfologie nespojitých vrstev přechodových kovů a jejího vlivu na interakci plynů s modelovými katalyzátory
MFF Ing. Martin Hron Turbulence plazmatu na tokamaku Castor
MFF Mgr. Jana Chocholoušová Structure and Dynamics of Carboxylic Acids Dimers: Quantum Chemical ab initio and Molecular Dynamics Calculations
MFF Mgr. Jan Kříž Spectral Properties of Planar Quantum Waveguides with Combined Boundary Conditions
MFF Mgr. Zdeňka Kohoutová, roz. Kubištová Vladimír Kořínek (1899-1981)
MFF Mgr. Bohdan Koudelka Combination of molecular simulations and rtg diffractions in structure analysis of intercalates
MFF Mgr. Alexander Kupčo Measurement and QCD Analysis of Inclusive Dijet Mass Cross Section in pp Collisions at =1.96 TeV
MFF Mgr. Ondřej Kylián Studium doutnavého výboje ve směsích molekulárních plynů
MFF Mgr. Radek Lohonka Plasticity of the Compound Semiconductors at Low Temperatures-Modelling of the Uniaxial Compression and Indentation Tests
MFF RNDr. Pavel Machek Jemná struktura absorpčních spekter K atomů Fe, Cu, Zn, Ga, Ge, As a Se v ternárních polovodičích s chalkopyritovou strukturou
MFF Mgr. Jiří Mašík A Measurement of the Dijet Cross Section in Two-Photon Collisions with the DELPHI Detector at LEP2
MFF Mgr. Jan Mistrík Etudes des propriétés physiques par spectroscopie magnéto-optique de couches minces d' oxydes magnétiques preparées par dépôt laser pulsé
MFF Mgr. Zdeněk Morávek Nelineární dynamika biologických systémů
MFF Mgr. Tomáš Mrkvička Models of Random Sets and Their Statistical Analysis
MFF Mgr. Filip Münz La simulation électonique de CELESTE: étude des biais et application a l _observation de la Nébuleuse de Crabe
MFF Mgr. Eva Murtinová Separation Axioms in Dense Subsets
MFF Mgr. Dimitar Neov In situ neutron diffraction studies of structure and substructure evolution in metals and alloys
MFF Mgr. Martina Němečková Vývoj vyučování komplexním číslům na českých středních školách od Exner-Bonitzova programu (1849)
MFF Mgr. Oleksiy Perevertov Magnetic Nondestructive Testing and the Preisach Model Formalism
MFF RNDr. Ing. Lukáš Pichl Electron Transfer and Ionization in Collisions of Lowly Charged Ions with Atoms and Molecules
MFF Mgr. Radek Plašil Rekombinace molekulárních iontů v dohasínajícím plazmatu
MFF Mgr. Radek Pleskač Experimentální studie produkce neutrálních mezonů v relativistických jaderných srážkách
MFF Mgr. Vladimír Plicka Modelling of finite-extent seismic sources by empirical Green _s functions
MFF Mgr. Viktoriya Poterya Study of processes in afterglow plasma: Recombination of D+3 ions with electrons
MFF Ing. Oleksandr Prokhnenko Magnetic Structures and Magnetovolume Anomalies in R2Fe17 Intermetallic Compound
MFF Mgr. Barbara Ressel The formation of metal/semiconductor intrerfaces
MFF RNDr. Martina Roeselová, roz.Novotná Quantum Dynamics and Spectroscopy of Cryogenic Halogen-Water Clusters
MFF Mgr. Martin Rotkovský Pravděpodobnostní metriky a dualita
MFF Mgr. Jan Rusz Studium nízkoteplotního plazmatu v magnetickém poli
MFF Ing. Yevhen Samokhin Structural and optical properties of InAs/GaAs quantum dots
MFF Mgr. Tereza Skálová HIV-1 proteáza a její interakce s inhibitory
MFF Mgr. Aleš Slabý Robust change-point detection in the location model
MFF RNDr. Petr Slavíček Structure and Dynamics of Chromophores in a Cryogenic Environment
MFF Mgr. Alexej Michailovich Sveshnikov Nucleation in Real Systems
MFF Mgr. František Šanda Particle transfer beyond weak-coupling regime. Evaluation of kinetic method
MFF RNDr. Milan Šindelka Bound and Continuum States of Molecular Species
MFF Ing. Filip Šroubek Image Fusion via Multachennel Blind Deconvolution
MFF Ing. Nam Tran Thuc Meterologický přepovědní model na omezené oblasti
MFF Mgr. Eva Urbánková, roz. Macková The transport mediated by wild type and mutants of uncoupling protein 1 (UCP1)
MFF Mgr. Michaela Urbanová Úlohy, experimenty a projekty pro výuku fyziky
MFF Ing. Ondřej Váňa Instantons and Topological Field Theory
MFF Mgr. Filip Váňa Semi-Lagrangeovské advektivní schéma s kontrolovanou difuzivitou - alternativní formulace nelineární horizontální difuze v numerických předpovědních modelech
MFF Mgr. Jakub Velímský Elektromagnetic Induction in a Heterogeneous Earth _s Mantle: Time-Domain Modelling
MFF Mgr. Stanislav Višňovský Modeling Software Components Using Behavior Protocols
MFF Mgr. Petr Vojtěchovský Connections between codes, groups and loops
MFF Ing. Vít Vorobel Investigation of ß-v Angular Correlation in Beta-Decay of Short-Lived Nuclei
MFF Mgr. Jakub Yaghob The T4 Microkernel - Microkernel for Distributed Operating Systém
MFF Mgr. Xuyao Zheng Determination of Weak Anisotropy Parameters from qP Wave Slowness and Polarization Vectors
PedF Mgr. Linda Bartoncová Communication between two students during problem solving in mathematics
PedF Mgr. Hynek Bouchal Mezi rétorikou a výchovou krásné řeči v české raně novověké próze a současné potíže s výukou (nejen) českého jazyka
PedF Mgr. David Doubek Sociální a identitní vývoj v dětské skupině - školní třídě od prvního do pátého ročníku základní školy
PedF Mgr. Renata Hajná Profesní volba žáků základní školy
PedF PhDr. Vladislava Heřmanová Profesní sebepojetí učitelů
PedF PadDr. Ilona Kejklíčková Ucelená diagnostika a rehabilitace balbuties
PedF PaedDr. Soňa Koťátková Osobnostní a sociální rozvoj studentů učitelství
PedF PhDr. Jana Kohnová Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj
PedF Mgr. Jana Kropáčková Podíl institucionální výchovy při posuzování školní zralosti
PedF PaedDr. Josef Macel Kreativita a její místo v přípravě učitelů technické výchovy
PedF Mgr. Blanka Michalová Česká barokní korespondence v seminářích zaměřených na četbu starých českých textů
PedF PhDr. Jitka Novotová Konstruktivistické pojetí výuky a možnosti jeho uplatnění ve vzdělávání učitelů primárních škol
PedF PaedDr. Kamila Podrápská K možnostem vizuálního a verbálního ztvárnění gramatického učiva v současných učebnicích německého jazyka pro základní školu
PedF Mgr. Miriam Prokešová Úvod k filosofii radosti
PedF Mgr. Filip Roubíček Sémiotické reprezentace ve vyučování geometrii
PedF Mgr. Miroslav Schiffert Výchova jako odvaha k dekonstrukci, otevřenosti a prázdnu
PedF Alena Škaloudová Predikce úspěšnosti ve studiu učitelství
PedF Mgr. Jiří Škoda Motivace žáků ve výuce chemie
PedF PhDr. Martina Šmejkalová Vývojová problematika ve vyučování českému jazyku na středních školách v letech 1918 - 1939
PedF PaedDr. Alena Tichá Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti žáků mladšího školního věku prostřednictvím pěveckých aktivit
PedF Mgr. Jana Válková Kurikulum výchovy k občanství v primární škole
PedF Mgr. Blanka Voříšková Optimalizace pedagogické praxe studentů učitelství chemie
PedF Mgr. Jaroslav Zukerstein Využití metod aktivizujících žáky jako prostředku pro zvyšování efektivity technického vzdělávání
FSV PhDr. Petr Bednařík Vztah židů a české společnosti na stránkách českého tisku v letech 1945-1948
FSV Mgr. Tomáš Bulena Causes and Cures of the Asian Economic Crisis in Thailand and Malaysia
FSV PhDr. Lenka Čábelová Radiojournal na rozcestí. Rozhlasové vysílání a Československo ve 30. letech 20. století
FSV Mgr. Anna Dvořáková Trh dluhopisů v České republice-analýza s použitím a porovnáním různých ekonomických pohledů
FSV Mgr. Pavlína Havlanová, roz. Fabiánková Teoretické a metodologické problémy zkoumání hodnot, hodnotových orientací adolescentů
FSV Mgr. Naděžda Křečková, roz. Tůmová Vztah lékaře a pacienta v primární zdravotní péči
FSV PhDr. Martin Kreidl, M.A. Vzdělanostní nerovnosti v Československu v letech 1948 - 1989
FSV Mgr. Romana Kuželová, roz. Kuželková Public relations jako specifická forma masové komunikace
FSV Mgr. Svatava Navrátilová Žurnalistický étos v kontextu vývoje české společnosti po r. 1989
FSV Mgr. Magda Neprašová, roz.Rejentová Měření kreditního rizika pro potřeby určení kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu
FSV Mgr. Klára Plecitá, roz.Vlachová Voliči v letech 1992-2000. Studie vývoje stranické identifikace v České republice
FSV Mgr. Pavlína Samková Implementation of the EU Pre-Accession Aid in Czech Regions
FSV Ing. Andrea Součková Správa a řízení společností se zaměřením na penzijní fondy
FSV Ing. Karel Šlehofer Vztah neziskových organizací a veřejné politiky. Tripartita, instituce jednání státu s nestátními neziskovými organizacemi
FSV Mgr. Pavel Šrámek Vztahy mezi velením armády a vedením státu v Československu roku 1938
FSV PhDr. Zina Tesařová Spolek českých žurnalistů a Jednota českých novinářů-první české stavovské organizace novinářů
FSV Mgr. Michaela Váňová, roz. Holá Vývoj azylové politiky ve Spolkové republice Německo v letech 1980-1993
FSV RNDr. Ing. Jaroslav Vacek Problematika rovnováhy, užitek z akcí, aplikace
FSV Mgr. Arnošt Veselý Knowledge-Driven Development. Conceptual Framework and its Application to the Czech Republic
FSV Mgr. Jitka Vošická Spojenectví pro pokrok
FSV Mgr. Pavel Zeman Československá státní propaganda, třetí říše a filmový týdeník Aktualita
FTVS Mgr. Anna Bílá Pohybový program pro ženy a jeho psychoregulační účinky
FTVS Mgr. Petr Kavalíř Pozice sportu v hodnotových systémech a preferencích žáků středních škol
FTVS Mgr. Simona Sedláková Využití pohybových aktivit k ovlivnění vertebrogenních poruch řidičů tramvají
FTVS PaedDr. Michael Velenský Studie nesportovního chování (na příkladu nejvyšší basketbalového soutěže mužů v České republice)
FTVS Mgr. Alice Vesperová, roz. Krepsová Filosofické a pedagogické koncepce 18. a 19. století a jejich odraz v první fázi vývoje turnerského hnutí
FSV-CERGE Ing. Ashot Baghdasaryan Ownership Concentration and Performance in Czech Companies
FSV-CERGE Mgr. Martin Cincibuch Essays on currency options and risk neutral distributions
FSV-CERGE Liliana Narcisa Kadlčáková Essays on Lobbying and Some of Its Policy Implications for the EU Enlargement Process
FSV-CERGE Mgr. Tomáš Kadlec A Dynamic Model of Consumers' Random Choice with Applications to the TV Market
FSV-CERGE Ing. Ivana Studená Employment Adjustiment in a Transition Economy
FSV-CERGE Mgr. Juraj Valachy, M.A. Price Modeling in Transition Economies: Essays on Currency and Fuel Markets
FSV-CERGE Ing. David Vávra Essays in International Economics