ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY ZNAKU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 62 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovyusnesl na těchto Zásadách používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

 

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tento předpis upravuje užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") univerzitou, součástmi univerzity, mimouniverzitními subjekty, ochranu znaku univerzity (dále jen "znak") a užívání znaku jako ochranné známky (čl. 62 odst. 3 statutu univerzity).

 

Čl. 2
Užívání znaku univerzitou a jejími součástmi

Znak (čl. 62 odst. 1 statutu univerzity) může užívat univerzita, fakulty nebo další součást univerzity
 1. k označování písemností souvisejících s jejich činnostmi podle čl. 2 statutu univerzity, kterými jsou
  1. diplomy, vysvědčení, osvědčení, a jiné doklady o studiu,
  2. úřední korespondence,
  3. časopisy, vědecké publikace, učebnice a skripta, informační tiskoviny,
  4. audiovizuální programy a pomůcky,
 2. k označování pamětních písemností a předmětů používaných k reprezentačním a propagačním účelům univerzity nebo příslušné součásti,
 3. k označování výrobků a služeb, které jsou předmětem podnikatelské činnosti univerzity nebo její součásti a písemností s touto činností souvisejících.

 

Čl. 3
Užívání znaku jinými osobami

 1. Uzavřením smlouvy o užívání znaku může univerzita za úplatu poskytnout právo užívat tento znak výrobci a prodejci upomínkových předmětů, které mohou být tímto znakem označovány za podmínek stanovených v této smlouvě.
 2. Na základě smlouvy o sdružení uzavřené univerzitou s právnickou osobou může být této smluvní straně poskytnuto právo užívat znak při provozování činnosti, která je předmětem sdružení. Příslušná smlouva určí rovněž další podmínky pro užívání znaku pro účely sdružení.
 3. Právo užívat znak může být poskytnuto též právnické osobě, kterou univerzita založila. Ve smlouvě, kterou univerzita osobě právo užívat znak poskytne, musí být upravena možnost jí toto právo odejmout v případě, že její činností dojde k ohrožení nebo poškození dobrého jména univerzity nebo že účast univerzity v této osobě zanikne.
 4. Uzavřením smlouvy o užívání znaku může univerzita poskytnout právo užívat tento znak státu nebo územně správnímu celku, jestliže je to jak v zájmu univerzity, tak ve veřejném zájmu.

 

Čl. 4
Ochrana znaku před zneužitím

 1. Vedoucí pracovníci univerzity jsou povinni vytvářet na svých pracovištích podmínky k ochraně znaku při jeho užívání podle těchto zásad. Za tímto účelem
  1. dohlížejí na dodržování postupu stanoveného pro vydávání diplomů a dalších listin osvědčujících studium na univerzitě,
  2. sledují, zda publikace, tiskoviny a další písemnosti a produkty označené znakem jsou výsledkem činnosti univerzity nebo její součásti a zjištěné případy neoprávněného užití znaku zaměstnancem univerzity pro jeho soukromou činnost řeší v rámci svých kompetencí,
  3. dbají na užívání znaku výhradně pro akce pořádané nebo spolupořádané univerzitou nebo její součástí a činí opatření proti jeho zneužití pro akce, na jejichž organizaci se univerzita nebo její součást nepodílí,
  4. sledují kvalitu výrobků a výkonů, v souvislosti s nimiž se užívá znak univerzity a které jsou předmětem podnikatelské činnosti univerzity a v případě zjištění nedostatků této kvality, které by mohly poškodit dobré jméno univerzity, činí opatření k jejich nápravě.
 2. Smlouvy o užívání znaku podle čl. 3 uzavírá jménem univerzity zpravidla kvestor (čl. 15 odst. 4 statutu univerzity), a to po vyjádření akademického senátu univerzity. Obsah těchto smluv a jejich plnění nesmějí být v rozporu s posláním univerzity nebo na újmu jejího dobrého jména. Součástí těchto smluv je vždy ustanovení o právu univerzity kontrolovat užívání znaku a o možnosti univerzity od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana při výkonu svých oprávnění tyto hodnoty ohrozí.

 

Čl. 5
Užívání znaku jako ochranné známky

 1. Znak je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka univerzity1).
 2. Užívání znaku v případech spadajících do předmětu ochranné známky uvedeného v odstavci 1 je chráněno zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvy uvedené v čl. 3 odst. 1, 3 a 4 jsou licenčními smlouvami podle tohoto zákona, pokud jejich předmět spadá do předmětu ochranné známky univerzity. Právo užívat znak v těchto případech vzniká nabyvateli dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.
 3. Všechny úkony, které podle zákona č. 137/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přísluší majiteli ochranné známky, a úkony spojené s jednáním o rozšíření ochrany této známky do zahraničí provádí jménem univerzity zpravidla kvestor (čl. 15 odst. 4 statutu univerzity).

1 Pro vědecká setkání, publikované výsledky vědecké a pedagogické činnosti, pro poskytované služby v oblasti výpočetní techniky a informatiky a pro akce a předměty určené k propagační a reklamní činnosti univerzity.
 

Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Znak může být užíván za podmínek uvedených v těchto zásadách pouze v grafických podobách, které jsou zobrazeny v příloze č. 10 statutu univerzity. V grafické podobě označené v uvedené příloze číslem I. může být znak použit výhradně pro účely vymezené v čl. 2. Předmětem práva mimouniverzitních subjektů užívat tento znak na základě smluvních ujednání podle ustanovení čl. 3 mohou být pouze grafické podoby znaku zařazené do uvedené přílohy statutu pod čísly II. až IV.
 2. Zrušuje se směrnice č.j. 2839/94-I/3 "O užívání znaku Univerzity Karlovy" ze dne 27.7.1994 ve znění její změny ze dne 23.1.1996.
 3. Tyto zásady byly schválen akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.
 4. Tyto zásady nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy2).
 5. Tyto zásady nabývají účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.

2 § 36 zákona o vysokých školách.
Registrace byla provedena 13. března 2000 pod čj. 14 975/2000-30.


 

 

 

 
.............................. .............................
předseda akademického senátu rektor

Text tohoto dokukmentu ve formátu .DOC.