II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ
GRANTOVÉHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
ZE DNE 30. ČERVNA 2006

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 13 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Grantovém řádu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje podrobnosti1) o vnitřním grantovém financování (dále jen "grantové financování") na Univerzitě Karlově (dále jen "univerzita"). Grantové financování je jedním ze způsobů zajišťování prostředků pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo uměleckou činnost pěstovanou na univerzitě.

1 Čl. 13 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy.
 

Čl. 2
Grantová agentura univerzity

 1. Systém grantového financování na univerzitě se označuje jako Grantová agentura univerzity (dále jen "GA UK").
 2. Na zabezpečování grantového financování se podílejí
  1. Grantová rada univerzity1),
  2. Dozorčí rada GA UK,
  3. oborová rada GA UK pro společenskovědní, pro přírodovědnou a pro lékařskou vědní oblast.
 3. Administrativní zajištění činnosti GA UK zabezpečuje rektorát.
 4. Realizaci grantového financování upravují Zásady vnitřního grantového systému univerzity (dále jen "Zásady"), které po projednání ve vědecké radě univerzity vydává svým opatřením rektor.
 5. V Zásadách jsou upraveny náležitosti, o kterých tak stanoví tento řád a dále zde mohou být v souladu s tímto řádem upraveny podrobnosti o elektronickém způsobu realizace grantového financování a další podrobnosti.

1 Čl. 13 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy.
 

Čl. 3
Grantová rada univerzity

 1. Grantová rada univerzity (dále jen "GR") je stálým poradním orgánem rektora pro rozdělování prostředků vyčleněných pro vnitřní grantový systém univerzity (dále jen "grantové prostředky").
 2. Nestanoví-li rektor jinak, jsou členy GR prorektor, předsedové a místopředsedové oborových rad GA UK. Další členy GR může rektor jmenovat po projednání ve vědecké radě univerzity z řad významných vědeckých osobností. Členem GR nemůže být děkan nebo proděkan fakulty anebo ředitel další součásti univerzity.
 3. Rektor jmenuje členy GR, včetně jejího předsedy, na dobu tří let. Rektor může člena GR odvolat, pokud závažným způsobem neplní své povinnosti.
 4. GR zejména
  1. připravuje návrh Zásad a po jejich vydání dbá na jejich dodržování,
  2. koordinuje činnost oborových rad GA UK (dále jen "oborové rady"),
  3. koordinuje spolupráci s posuzovateli a zpravodaji (čl. 5 odst. 7) grantových projektů,
  4. předkládá návrhy limitů prostředků pro grantové projekty pro jednotlivé oborové rady,
  5. navrhuje výši prostředků na zabezpečení činnosti GA UK; z těchto prostředků může být též hrazena činnost posuzovatelů a případně další činnost nezbytná k zajišťování hodnocení kvality grantových projektů,
  6. na základě podkladů předaných oborovými radami předkládá návrhy na udělení, neudělení, pokračování, vyřazení, nebo ukončení grantového projektu; v případě udělení, pokračování, nebo vyřazení je součástí návrh přidělených prostředků,
  7. na základě podkladů předaných oborovými radami zpracovává hodnocení ukončených grantových projektů,
  8. vyjadřuje se k případným rozporům, které se vyskytly v činnosti oborové rady nebo mezi oborovými radami,
  9. zabývá se podněty a připomínkami týkajícími se činnosti GA UK.
 5. Součet limitů podle odstavce 4 písm. d) a prostředků podle odstavce 4 písm. e) je dán celkovou výší grantových prostředků v rámci rozpočtu univerzity.
 6. Zasedání GR svolává a jednání řídí předseda GR, řízením jednání může pověřit jiného člena GR. Ze zasedání GR se pořizuje zápis, který se obvyklým způsobem zveřejňuje.
 7. GR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení GR je přijato, pokud se pro ně vyslovily alespoň dvě třetiny z přítomných členů GR.
 8. Grantová rada si pro konzultaci může přizvat další experty bez práva hlasovat.
 9. Usnesení GR jsou pro rektora doporučením.
 10. GR vypracovává výroční zprávu o své činnosti, která se předkládá rektorovi, vědecké radě univerzity a akademickému senátu univerzity (dále jen "senát"). Výroční zpráva se elektronickým způsobem zveřejňuje.

 

Čl. 4
Dozorčí rada GA UK

 1. Dozorčí rada GA UK (dále jen "DR") dbá na dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a Zásad při realizaci vnitřního grantového systému univerzity a v této souvislosti provádí kontrolu činnosti GR a oborových rad.
 2. DR průběžně kontroluje hospodárné využívání grantových prostředků, včetně konkrétního nakládání s prostředky přidělenými jednotlivým grantovým projektům.
 3. Členové DR jsou oprávněni nahlížet do všech písemných materiálů GR a oborových rad GA UK. Mohou se též bez práva hlasovat účastnit jednotlivých zasedání GR a oborových rad.
 4. DR se při výkonu své působnosti zabývá podněty a připomínkami týkajícími se GA UK.
 5. DR neprodleně upozorní rektora na zjištěné nedostatky a navrhne způsob jejich odstranění.
 6. DR má šest členů, jednoho navrhuje senát, jednoho navrhuje vědecká rada univerzity, třetím členem je kvestor, zbývající tři členové jsou zástupci skupin oborů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. c). Členem DR nemůže být člen GR nebo člen oborové rady.
 7. Členy DR jmenuje rektor.
 8. Předsedou DR jmenuje rektor člena DR jmenovaného na návrh senátu nebo vědecké rady univerzity.
 9. Funkční období členů DR je tříleté. Rektor může člena DR odvolat, pokud závažným způsobem neplní své povinnosti.
 10. DR vypracovává výroční zprávu o své činnosti, která se předkládá rektorovi, vědecké radě univerzity a senátu. Výroční zpráva se též obvyklým způsobem zveřejňuje.

 

Čl. 5
Oborové rady

 1. Členy oborových rad jmenuje rektor z osob navržených vědeckými radami fakult a vysokoškolských ústavů; každá vědecká rada může navrhnout nejvýše čtyři kandidáty, z nichž nejméně dva kandidáti nejsou zaměstnanci univerzity. Nejméně dvě pětiny z členů oborové rady nejsou zaměstnanci univerzity.
 2. Oborová rada si ze svých členů zvolí svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, jinak v rozsahu předsedou určeném.
 3. Funkční období členů oborové rady je tříleté, funkci člena oborové rady může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
 4. Rektor může na návrh předsedy oborové rady člena této oborové rady odvolat. Předseda oborové rady takový návrh podá, jestliže člen oborové rady závažným způsobem neplní své povinnosti.
 5. Oborová rada projednává žádosti o pokračování grantových projektů a návrhy nových grantových projektů a zajišťuje jejich posouzení.
 6. U žádosti o pokračování grantového projektu oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodajů navrhuje
  1. pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v předpokládané výši,
  2. pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v nižší než předpokládané výši,
  3. ukončení grantového projektu v případě, kdy výroční zpráva o řešení vykazuje závažné nedostatky nebo čerpání finančních prostředků bylo v závažném rozporu s pokyny anebo došlo-li ke změně řešitelského týmu, kterou bylo dotčeno ustanovení čl. 6 odst. 2 nebo 3 a nebyla-li jinou změnou zjednána náprava,
  4. vyřazení grantového projektu v případě, kdy by ukončením byly dosavadní výsledky znehodnoceny; oborová rada navrhne přidělení finančních prostředků v minimální výši na dokončení grantového projektu.
 7. U přihlášek nových grantových projektů oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodaje a posuzovatelů sestavuje jejich pořadí a u projektů, které navrhuje přijmout, uvede návrh výše finančních prostředků. Zpravodaj je oborovou radou jmenován pro skupinu oborově příbuzných návrhů grantových projektů. Nejméně dva posuzovatelé jsou oborovou radou určeni pro danou přihlášku grantového projektu; jednomu posuzovateli může být přiděleno více přihlášek.
 8. Oborová rada dále zejména
  1. kontroluje využívání přidělených grantových prostředků u jednotlivých projektů,
  2. provádí hodnocení všech ukončených grantových projektů na základě jejich posouzení,
  3. v mezích své působnosti se zabývá podněty a připomínkami týkajícími se činnosti GA UK.
  Oborová rada při své činnosti spolupracuje s GR.
 9. Zasedání oborové rady svolává a jednání řídí její předseda. Ze zasedání oborové rady se pořizuje zápis, který se předává GR a DR.
 10. Oborová rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení oborové rady je přijato, pokud se pro ně vyslovila nadpoloviční většina z přítomných členů.

 

Čl. 6
Grantové projekty

 1. Hlediska pro posuzování přihlášek a žádostí o pokračování grantových projektů, jakož i pro hodnocení ukončených grantových projektů upravují Zásady.
 2. Přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu, ve kterém mu již bylo zadáno téma diplomové práce (dále jen "žadatel"). Žádost o pokračování grantového projektu nelze podat, pokud by jejím schválením došlo k překročení původní délky projektu; výjimku může v případě hodném zvláštního zřetele povolit Grantová rada.
 3. Na přihlášce musí být též uvedena jména a další údaje o osobách, které mají být členy navrhovaného řešitelského týmu; členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo vedoucí diplomové práce žadatele. V přihlášce se též uvede doba trvání navrhovaného grantového projektu; grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté.
 4. V přihlášce se uvede vědní obor, který odpovídá navrhovanému tématu projektu a vědní oblast podle čl. 2 odst. 2 písm. c), do které se tento vědní obor zařazuje.
 5. Termíny podávání přihlášek a žádostí o pokračování grantového projektu, jakož i jejich náležitosti a způsob podávání, včetně elektronické formy, jsou uvedeny v Zásadách. Přihláška a žádost o pokračování grantového projektu, se podává rektorátu zpravidla prostřednictvím fakulty, na které je žadatel zapsán.
 6. Součástí přihlášky musí být vyjádření děkana příslušné fakulty, jakož i vyjádření školitele, nebo vedoucího diplomové práce. Součástí žádosti o pokračování grantového projektu musí být zpráva o dosažených výsledcích a o čerpání finančních prostředků; požadavky na obsah této zprávy mohou být stanoveny v Zásadách.
 7. Žadatel bude vyrozuměn o udělení, nebo neudělení, resp. pokračování, vyřazení, nebo ukončení grantového projektu. V případě udělení, pokračování, nebo vyřazení grantového projektu je součástí vyrozumění výše přidělených prostředků, popřípadě též pokyny pro jejich využívání.
 8. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky upravuje smlouva uzavíraná mezi univerzitou a hlavním řešitelem. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků.
 9. Limity mzdových nákladů, ostatních osobních nákladů a nákladů na stipendia grantového projektu jsou stanoveny v Zásadách.
 10. Majetek pořízený z grantových prostředků je vlastnictvím univerzity.

 

Čl. 7
Přechodné ustanovení

Členové orgánů podle čl. 2 odst. 2 budou jmenováni do šesti měsíců ode dne, kdy tento řád nabude účinnosti. Do té doby budou vykonávat působnost těchto orgánů orgány ustavené podle dosavadních předpisů.

 

Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen senátem dne 24. září 1999.
 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy2).
 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

2 § 36 zákona o vysokých školách.
Registrace byla provedena dne 27. října 1999 pod čj. 31 320/99-30.

 

 

 

 
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., v.r. Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v.r.
předseda akademického senátu rektor

*****


 

Změna Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 31. října 2003. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 12. listopadu 2003 a účinnosti nabyla prvním dnem po nabytí platnosti.

Změna Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 2. června 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 30. června 2006 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.

Za správnost II. úplného znění:

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. RNDr. Tomáš Jelínek
předseda Legislativní komise AS UK kancléř UK

Text tohoto dokumentu ve formátu .DOC a ve formátu .PDF.