Univerzita Karlova v Praze

Opatření rektora č. 10/2001

Název:
Ceny studentům udělované z prostředků Univerzity Karlovy v Praze
K provedení:
čl. 4 odst. 1 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy v Praze
Účinnost:
14. květen 2001

V Praze dne 14. května 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.
rektor


Ceny studentům udělované z prostředků Univerzity Karlovy v Praze

Část I.
Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Čl. 1

Cena rektora Univerzity Karlovy v Praze pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (dále jen "Cena") může být udělena vynikajícím studentům bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.

Čl. 2

Cenu může být každoročně udělena jednomu studentovi bakalářského studijního programu a jednomu studentovi magisterského studijního programu v oborech:
Cena prof. MUDr. Karla Weignera - lékařské obory
(1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPL, LFHK)
Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní obory
(PF, FF, FSV, FHS)
Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského - přírodovědní obory
(FaF, PřF, MFF, FTVS)
Cena Josefa Dobrovského - teologické obory
(KTF, ETF, HTF)
Cena prof. PhDr. Václava Příhody - učitelské studium
(PedF, FTVS, MFF, PřF).

Čl. 3

 1. Jednotlivé návrhy posuzují oborové komise. Oborová komise se zřizuje pro každý obor (čl. 2).
 2. Členy komisí a předsedy jmenuje na návrh děkanů fakult rektor. Každá fakulta je v příslušné komisi zastoupena jedním členem.
 3. Návrhy na udělení Ceny zasílají fakulty odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu (dále jen "odboru") ve lhůtě stanovené prorektorem pro sociální záležitosti studentů.
 4. Písemný návrh obsahuje :
 5. Oborové komise posoudí obdržené návrhy a ve stanoveném termínu předloží rektorovi návrhy na ocenění v podobě pořadí jednotlivých uchazečů. Komise též vždy navrhne výši Ceny.
 6. Komise si může prostřednictvím odboru vyžádat další vyjádření navrhovatele pro potřebu posouzení návrhu.
 7. O udělení Ceny a její výši rozhoduje rektor.

Čl. 4

 1. Cena je stanovena pro studenta bakalářského studijního programu minimálně ve výši 6 000,- Kč a pro studenta magisterského studijního programu minimálně ve výši 10 000,-Kč. Cena je hrazena z prostředků Univerzity Karlovy.
 2. Cena je spolu s diplomem rektora předána na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy. Cenu lze předat pouze v případě řádného ukončení studia, jinak, při dodržení této podmínky, bude Cena udělena dalšímu v pořadí.

Část II.
Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy

Čl. 5

Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy se uděluje:
 1. za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost,
 2. za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu nebo
 3. za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodním soutěžení.

Čl. 6

 1. Zdůvodněný návrh na udělení ceny předkládá rektorovi děkan fakulty. Může tak učinit i na návrh společenské, sportovní a kulturní organizace, či další instituce.
 2. O udělení ceny a její výši rozhoduje rektor.

Čl. 7

 1. Cena je stanovena ve výši minimálně 15 000,- Kč. Je hrazena z prostředků Univerzity Karlovy.
 2. Cena je udílena příležitostně. Laureátovi je slavnostně předána spolu s dopisem rektora na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy.

Část III.
Závěrečná ustanovení

Čl. 8

 1. Zrušují se výnosy rektora ze dne 27.1.1995 a 26.5.1995.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 14. května 2001.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
rektor