Na základě čl. 43 odst.5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze,
po schválení Akademickým senátem UK dne 6. června 2003
vydávám

AKTUALIZACI DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRO ROK 2003/2004

Univerzita Karlova pokládá za hlavní oblasti své činnosti pro období 2003/2004 následující:

1. Vzdělávací činnost

2. Vědecká a výzkumná činnost

3. Zahraniční styky

4. Sociální zabezpečení studentů a zaměstnanců

5. Vnější vztahy, informační a poradenské služby

6. Organizace a infrastruktura

7. Investiční akce

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
rektor UK


.doc